(ПНУ, PROPRIOCEPTIVE NEUROMUSCULAR FACILITATION, PNF)

 

Проприоцептивно – нервно мускулно улесняване (ПНУ, PNF) е широко използвана концепция за лечение на различни нервно-мускулни дисфункции, мускулно-скелетни дисфункции, ортопедични, педиатрични, ревматологични заболявания и др.

Целта на ПНУ, PNF e да подобри функционалността на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите. ПНУ означава:


П - Проприоцептивно: участват рецепторите даващи информация относно движението и положението на тялото в пространсвото


Н - Невромускулно: нервната и мускулната система също участват


У - Улеснение: изпълнението е лесно


PNF е една от най-популярните и наложили се методики в сферата на физикалната и рехабилитационна терапия от почти 70 години насам. Като всяка съвременна концепция, PNF има своя философия, основни правила и принципи на изпълнение.*


Проприоцептивното – нервно мускулно улесняване (ПНУ, PNF) е концепция за лечение. Философията на тази концепция е, че всяко човешко същество, дори и тези с увреждания имат скрит, неизползван потенциал, който може да се доразвие. (Adlers S. et al., PNF in Practice, 3rd edition, 2007). Философията на ПНУ включва:


1. Позитивен подход към лечението от страна на терапевта и пациента: лечение без причиняване на болка, директно и индиректно лечение, мотивиране на пациента, постижими цели.


2. Функционално лечение: подходящ индивидуален подход, включване на лечение на ниво структури (гръбначен стълб, стави) и на ниво активности(слизане и качване по стълби и др.).


3. Мобилизиране двигателния потенциал на човека чрез активна тренировка: активно участие на пациента, двигателно преобучение на изгубени активни движения, самостоятелна тренировка.


4. Използване на скритите двигателни резерви на организма на пациента: винаги се работи с активности, които е лесно да бъдат изпълнени от пациента, съобразявайки се с физическото му състояние.

 

Основна лечебна цел на ПНУ е пациентът да постигне максимално високо ниво на функционалност в ежедневния си живот. Лечението чрез ПНУ се осъществява в т.н. модели „patterns”. В ПНУ се стимулират всички проприорецептори (в мускулите, сухожилията и ставите) и екстерорецептори (в кожата, зрителните и слуховите рецептори), както и вестибуларния апарат.

 

За постигане на своите цели ПНУ се използват различни принципи, техники (Фиг.1), изходни положения, чиято цел е подобряване на двигателната функция на човека (Фиг.2) , структурата на тялото.

 

 

Фиг.1 Техниката Replication (повторение). Обучение на пациента в заемане на определена позиция - например подготовка за ежедневни дейности

 

 

Фиг.2 Обучение в ходене

 

Всеки модел има прецизен захват, посока на движение и последователност при активирането на определени мускули. Изпълнението изисква постоянен контакт на терапевта с пациента, тъй като терапевта насочва пациента в правилната посока на модела.

 

Движението се изпълнява диагонално спирално в трите равнини, като се постига оптимална функционалност. Кинезитерапевтът избира оптималните позиции, модели, принципи, процедури, техники съобразно възможностите на пациента и целите на лечението. Използва се индиректен и директен подход при лечение на остри, подостри и хронични състояния.

 

 

Фигура №3 Индиректен подход при лечение на дисфункции в раменна става. Ирадиация

 

 

 

*www.pnf.bg

 

 

ПОЛЕЗНИ СТАТИИ ПО ТЕМАТА:

1. БОЛКИ В ОБЛАСТТА НА КАПАЧКАТА И КОЛЯНОТО ПРИ ЖЕНИ (Пателофеморален синдром)

2. МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, КИНЕЗИОТЕЙПИНГ И ПНМУ ПРИ НАВЯХВАНЕ, ИЗКЪЛЧВАНЕ НА ГЛЕЗЕНА

3. КОКСАРТРОЗА, ГОНАРТРОЗА. ЛЕЧЕНИЕ С КИНЕЗИТЕРАПИЯ, МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, ПРОПРИОЦЕПТИВНО-НЕРВНОУСКУЛНО УЛЕСНЯВАНЕ (ПНУ)

4. БОЛКА В РАМОТО